CHEM 3143 Organic Chemistry I Laboratory

Basic experiments in organic chemistry.

Prerequisite

CHEM 1312/ CHEM1112.

Corequisite

CHEM 3342.